Yanhee International Hospital.

หน้าแรก -> รีวิว -> รีวิว จากคุณ Thimaporn Berriiez Phopipa

นิวเป็นคนที่ เป็นไมเกรนบ่อยมาก 1 วีค จะเป็นหนักๆ1-2 วัน เวลาเป็นที่หนึ่งก็คือ ทำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนอย่างเดียว กินยาไมหาย ถ้าไม่ได้นอนคือทรมาน

รีวิว