Yanhee International Hospital.

หน้าแรก -> โรคที่รักษาด้วย HBO -> เด็กออทิสติก – สมาธิสั้น

เด็กออทิสติก – สมาธิสั้น

รพ. ยันฮี ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีใหม่ ที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาเด็กออทิสติก ซึ่งในอดีต พ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครองของเด็กออทิสติก ไม่มีโอกาสเลือกช่องทางอื่น ๆ ในการรักษาให้แก่บุตรหลานของตน ดังนั้น การรักษาด้วย HBO จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจจะให้ความหวังในการรักษาบุตรหลานของจนให้ดีมากขึ้นในอนาคต

HBO มีประโยชน์ในการรักษาดังนี้

  • ทำให้สมองและร่างกายได้รับออกวิเจนสูงกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติหลายเท่า จนช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้น รวมถึงการช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
  • ให้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มออกซิเจนอย่างเข้มข้นจะช่วยเสริมออกซิเจนทันทีให้กับสมองหรือเนื้อเยื่อที่เลือด และออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ซึ่งแรงดันในห้องปรับบรรยากาศ HBP จะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในพลาสม่าสูงขึ้น 10-15 เท่า และจะทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดดงสูงขึ้นตามมาด้วย เป็นผลให้ออกซิเจนแพร่ออกจากเส้นเลือดฝอยได้ไกล เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า เพื่อไปเลี้ยงสมองและร่างกายส่วนปลายได้อย่างเพียงพอ
  • ช่วยให้สเต็มเซลล์ (Stem Cells) หรือเซลล์ต้นกำเนิดในร่างกาย โดยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% จะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเซลล์ต้นกำเนิดออกจากไขกระดูก ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของหลอดเลือดที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ ทดแทนในส่วนที่ขาดเลือดหรือบริเวณแผล
  • ให้ประโยชน์ในด้านการช่วยสร้างคอลลาเจนและเส้นเลือดใหม่ ซึ่งผลการรักษาจากการให้ออกซิเจนบริสุทธิ์ทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์อ่อน และทำให้มีการสร้างคอลลาเจน (Collagen) ใหม่ รวมถึงการสร้างเส้นเลือดฝอยเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ขาดเส้นเลือด เช่น เนื้อเยื่อ ที่บาดเจ็บจากการฉายแสงรังสี กระดูกติดเชื้อ และแผลเรื้อรังชนิดต่าง ๆ เช่น แผลเบาหาน เป็นต้น

การรักษาด้วย HBO ส่งผลดีต่อ “สมอง” อย่างไรความสำคัญของสมอง สมองเป็นศูนย์กลางของความฉลาด สมองเป็นอวัยวะที่แผลสัญญาณของเส้นประสาท และกระตุ้นให้ร่างกายเคลื่อนไหว เช่น นั่ง ยืน เดิน วิ่ง รวมทั้งควบคุมความรู้สึกนึกคิดและการเรียนรู้ตลอดจนการเติบโตของร่างกาย

สิ่งที่ทำร้ายสมอง สาเหตุที่ทำให้สมองผิดปกติหรือพิการ ส่วนใหญ่เกิดจากเซลล์สมองขาดออกซิเจนที่เพียงพอซึ่งเซลล์สมองที่ขาดออกซิเจนในส่วนนี้ จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ หรือไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดได้

ผลการรักษาด้วย HBO การรักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% สามารถช่วยซ่อมแซมหรือกระตุ้นเซลล์สมองในส่วนที่เซลล์สมองไม่ทำงานให้เริ่มทำงานมากขึ้น การเพิ่มออกซิเจนภายใต้ความกดบรรยากาศสูง ทำให้ออกซิเจนซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย รวมถึงการช่วยให้ออกซิเจนในเลือดไหลเวียนเพิ่มขึ้นในส่วนที่สมองขาดออกซิเจน เป็นการกระตุ้นให้สมองทำงานได้ดีขึ้น ควบคุมประสาทได้มากขึ้น และรับการเรียนรู้เร็วขึ้น

ใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูป

ขั้นตอนการรักษาด้วย HBO

  • ผู้ป่วยรับการตรวจร่างกายเพื่อดูความพร้อมของร่างกายในการเข้าเครื่อง Hyperbaric Chamber
  • ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมสวมหมวก (Hood) ออกซิเจน
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาฐจะให้นั่งหรือนอนในห้อง Hyperbaric Chamber ครั้งละ 1 ชั่วโมง (กรณีเป็นเด็กสามารถให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองอยู่ในห้องด้วยได้)
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะเปิดออกซิเจน 100% เข้าไปใน Hood ที่ผู้ป่วยสวมอยู่และปรับความดันอากาศภายใน Chamber
  • หลังจาก 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะปรับลดความดันอากาศใน Chamber ให้ลดลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศชั้นปกติ และผู้ป่วยออกจากห้อง Chamber พร้อมเปลี่ยนสื้อผ้ากลับบ้านได้
  • เด็กออทิสติก – สมาธิสั้น ควรรักษาด้วย HBO 3-5 วัน / อาทิตย์ เป็นจำนวน 40 ครั้ง
โรคที่รักษาด้วย HBO