ชื่อ-นามสกุล: พญ.ปาริฉัตร หวานฉ่ำ (Parichat Wanchum, MD)
ตำแหน่ง: แพทย์ประจำศูนย์ไฮเปอร์แบริค
ภาษา: ไทย / อังกฤษ
ประวัติการศึกษา:

ปี 2548 จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ปี 2552 Certificate of the training requirements in Operating the Fortius 420 Hyperbaric Chamber from Oxy Health LLc.

ปี 2552 Certificate of Hyperbaric Medicine : Principle and Practice from WebCME Approved by the American College of Hyperbaric Medicine

ปี 2553 ประกาศนียบัตร เรื่องคีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) รุ่นที่ 7 จากสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทยจากสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

ปี 2554 ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรเทคนิคเวลศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น จากกรมแพทย์ทหารเรือ

ประวัติการทำงาน:

โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร ปี 2548-2551

โรงพยาบาลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ปี 2549-2551

โรงพยาบาลยันฮี แผนกประกันสังคม พ.ศ. 2551-2552

โรงพยาบาลยันฮี แผนก Hyperbaric พ.ศ.2552-ปัจจุบัน