Yanhee International Hospital.
คำถาม:อยากทราบความหมายของ HBO ที่เข้าใจง่ายๆ พอสังเขป
คำตอบ: HBO หรือ ไฮเปอร์แบริค คือ การรักษาของแพทย์อีกวิธีหนึ่ง ด้วยการให้ผู้ป่วยหายใจรับออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศสูง...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ: HBO หรือ ไฮเปอร์แบริค คือ การรักษาของแพทย์อีกวิธีหนึ่ง ด้วยการให้ผู้ป่วยหายใจรับออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศสูง ภายในห้อง ปรับบรรยากาศที่เรียกว่า อุโมงค์ออกซิเจน (Hyperbaric Chamber) โดยการรักษาด้วยวิธีนี้ จะทำให้ร่างกายผู้ป่วยได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่าปกติหลายเท่า ส่งผลดี ต่อการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะร่างกายขาดออกซิเจน

คำถาม : การรักษาด้วย HBO ส่งผลดีต่อการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะร่างกายขาดออกซิเจน โรคที่ว่าเหล่านั้นมีอะไรบ้าง
คำตอบ : จากการได้ทดลองรักษามาเป็นเวลากว่า 10 ปี ในวงการแพทย์ทั่วโลก พบว่า HBO มีผลดีต่อการรักษาโรคต่าง ๆ ดังนี้...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : จากการได้ทดลองรักษามาเป็นเวลากว่า 10 ปี ในวงการแพทย์ทั่วโลก พบว่า HBO มีผลดีต่อการรักษาโรคต่าง ๆ ดังนี้

 • เด็กออทิสติก
 • เด็กสมาธิสั้น
 • เด็กผิดปกติทางสมอง CP (Cerebral Palsy)
 • เด็กสมองพิการจากขาดออกซิเจนหลังคลอด
 • เด็กสมองพิการจากการชัก
 • ระบบประสาทไม่ทำงาน
 • โรคอัมพฤกษ์-อัมพาตจากเส้นเลือดในสมองตีบ
 • ปวดศีรษะเรื้อรังหรือปวดหัวไมเกรน
 • ช่วยเพิ่มการสมานแผลให้เร็วขึ้นในแผลผ่าตัด
 • โรคโลหิตจางหรือขาดเลือด
 • บาดแผลจากไฟไหม้
 • ผิวหนังไหม้จากการฉายแสง-รังสี
 • แผลที่ไม่สมานของเหงือกและกระดูกจากงานทันตกรรมที่เกิดจากการฉายแสง
 • แผลอักเสบเรื้อรัง
 • แผลเท้าอักเสบจากเบาหวาน
 • โรคหูดับ
 • ลดบวมแผลจากการผ่าตัด

คำถาม : ขั้นตอนการรักษาด้วย HBO ทำอย่างไรบ้าง ยุ่งยากมากมั้ย
คำตอบ ขั้นตอนการรักษาด้วย HBO ไม่ยุ่งยาก โดยมีรายละเอียดดังนี้...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ ขั้นตอนการรักษาด้วย HBO ไม่ยุ่งยาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้ป่วยรับการตรวจร่างกาย เพื่อดูความพร้อมของร่างกายก่อนเข้าอุโมงค์ออกซิเจน (Hyperbaric Chamber)
 2. ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้า ถอดเครื่องประดับ พร้อมสวมหมวก (Hood) ออกซิเจน
 3. แพทย์จะให้นั่งหรือนอนในห้อง Hyperbaric Chamber ครั้งละ 1 - 2 ชั่วโมง (กรณีเป็นเด็กสามารถให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอยู่ในห้องด้วยได้)
 4. แพทย์จะเปิดออกซิเจน 100% เข้าไปใน Hood ที่ผู้ป่วยสวมอยู่และปรับความดันอากาศภายใน Chamber เพื่อเพิ่มความกดบรรยากาศ ให้สูงขึ้น ตามลักษณะอาการของผู้ป่วย
 5. หลังจากครบเวลา 1 - 2 ชั่วโมง แพทย์จะปรับลดความดันอากาศใน Chamber ให้ลดลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศชั้นปกติ และผู้ป่วยออกจากห้อง Chamber พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านได้

คำถาม : การรักษาด้วย HBO ในเด็กออทิสติก – เด็กสมาธิสั้น จะส่งผลดีกับเด็กเหล่านั้นอย่างไร
คำตอบ :การรักษาเด็กออทิสติก – เด็กสมาธิสั้น ด้วย HBO จะทำให้สมองของเด็กได้รับออกซิเจนสูงกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติหลายเท่า  จึงช่วยซ่อมแซมหรือกระตุ้นเซลล์สมอง...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ :การรักษาเด็กออทิสติก – เด็กสมาธิสั้น ด้วย HBO จะทำให้สมองของเด็กได้รับออกซิเจนสูงกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติหลายเท่า  จึงช่วยซ่อมแซมหรือกระตุ้นเซลล์สมองในส่วนที่ไม่ทำงานให้เริ่มทำงานมากขึ้น ส่งผลถึงการรับรู้, การเคลื่อนไหว และการเรียนรู้ของเด็ก และหากทำควบคู่ไปกับการรักษาแบบบูรณาการจะทำให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างแพทย์ HBO, กุมารแพทย์พัฒนาการ, จิตแพทย์เด็ก, อายุรแพทย์, นักกายภาพบำบัด, นักจิตวิทยาคลินิก, ครูฝึกพัฒนาการ, ครูฝึกพูด, นักโภชนาการ นอกจากนั้นการรักษาด้วย HBO ยังส่งผลดีในคนไข้กลุ่มเด็กผิดปกติทางสมอง CP, เด็กสมองพิการจากการขาดออกซิเจน หลังคลอดและโรคลมชักอีกด้วย

คำถาม : ดิฉันมักมีอาการปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำ สนใจอยากมารักษาด้วย HBO เพราะได้ยินมาว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาที่ช่วยให้อาการดีขึ้นได้ อยากทราบว่าการรักษาด้วย HBO ช่วยให้อาการไมเกรนดีขึ้นได้อย่างไร
คำตอบ : คนที่มีปัญหาอาการปวดศีรษะเรื้อรังหรือไมเกรนสามารถมาเข้ารับการรักษาด้วย HBO ได้ ซึ่งปกติโรคนี้มักเกิดจากหลอดเลือดในสมองขยายตัว...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : คนที่มีปัญหาอาการปวดศีรษะเรื้อรังหรือไมเกรนสามารถมาเข้ารับการรักษาด้วย HBO ได้ ซึ่งปกติโรคนี้มักเกิดจากหลอดเลือดในสมองขยายตัว การรักษาด้วย HBO จะช่วยกระตุ้นให้หลอดเลือดสมองหดตัวจากการตอบสนองต่อแรงดันออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นและแรงดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง ทำให้ความเร็วเฉลี่ยของการไหลเวียนเลือดในสมองลดลง แต่มีการเพิ่มของออกซิเจนในสมองมากขึ้น รวมถึงมีผลต่อเส้นทางและสารสื่อประสาททำให้ลดอาการปวดไมเกรนได้

คำถาม : มีญาติป่วยเป็นโรคหูดับ ตอนนี้รับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ ถ้าจะมารับการรักษาด้วย HBO จะส่งผลดีอย่างไร
คำตอบ :การรักษา HBO สามารถรักษาโรคหูดับได้ผลดี โดยจะไปช่วยเพิ่มค่าความดันย่อยของออกซิเจนในเลือดแดง (pO2) ของหูชั้นในช่วยรักษาภาวะพร่องออกซิเจนของหูชั้นใน...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ :การรักษา HBO สามารถรักษาโรคหูดับได้ผลดี โดยจะไปช่วยเพิ่มค่าความดันย่อยของออกซิเจนในเลือดแดง (pO2) ของหูชั้นในช่วยรักษาภาวะพร่องออกซิเจนของหูชั้นใน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือด ก่อให้เกิดการซ่อมแซมบริเวณหูข้างที่เกิดโรคหูดับ และพบว่าหลังจากรักษาด้วย HBO ผู้ป่วยโรคหูดับที่มีระดับอาการตั้งแต่น้อยถึงมาก มีอาการดีขึ้นถึง 90% และผู้ป่วยกลับมาได้ยินเป็นปกติมากถึง 40% โดยจะรักษาร่วมกับการรักษามาตรฐานจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก

คำถาม : คุณพ่อป่วยเป็นโรคเบาหวาน มีแผลเรื้อรังที่เท้า จริงหรือไม่ที่การรักษาด้วย HBO จะช่วยให้แผลเบาหวานดีขึ้นได้
คำตอบ :การรักษาด้วย HBO นอกจากจะช่วยให้แผลเรื้อรังอย่างแผลเบาหวานดีขึ้นได้แล้ว ยังช่วยในการรักษาแผลอื่น ๆ ได้อีกด้วย...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ :การรักษาด้วย HBO นอกจากจะช่วยให้แผลเรื้อรังอย่างแผลเบาหวานดีขึ้นได้แล้ว ยังช่วยในการรักษาแผลอื่น ๆ ได้อีกด้วย อาทิ บาดแผลไฟไหม้, บาดแผลไม่สมานภายหลังการฉายรังสี โดยการรักษาด้วย HBO จะไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจน และไฟโบรบลาสต์ทำให้การสมานของแผลเร็วขึ้น, กระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ยุบบวมและลดอาการปวด, เสริมฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะในการฆ่าเชื้อ โดยจะรักษาร่วมกับอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ที่รักษาหลักอยู่เดิม รวมทั้งนักกายภาพบำบัดหากแผลมีการหดรั้งทำให้มีผลต่อการเคลื่อนไหวของคนไข้

คำถาม : ดิฉันตั้งใจจะไปทำศัลยกรรมเสริมความงาม แต่กังวลเรื่องอาการบวมหลังผ่าตัดมาก อยากทราบว่าถ้าเข้ารับการรักษาด้วย HBO จะช่วยลดบวมแผลผ่าตัดได้หรือไม่
คำตอบ : เป็นเรื่องปกติที่เห็นกันทั่วไปสำหรับท่านที่เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงาม คงอดไม่ได้ที่จะกังวลกับอาการบวมภายหลังผ่าตัด...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : เป็นเรื่องปกติที่เห็นกันทั่วไปสำหรับท่านที่เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงาม คงอดไม่ได้ที่จะกังวลกับอาการบวมภายหลังผ่าตัด ท่านสามารถมาเข้ารับการรักษาด้วย HBO ได้ วิธีนี้จะทำให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือด มีผลเร่งกระบวนการของร่างกายในการดูดกลับน้ำเลือดและน้ำหนอง ช่วยลดอาการอักเสบ, ลดสี, ลดบวม, ลดความเจ็บปวด ทำให้อวัยวะส่วนที่ทำศัลยกรรมนั้นกลับสู่สภาพปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

คำถาม : ข้อดีของการรักษาด้วย HBO นอกจากจะช่วยลดบวมหลังผ่าตัดศัลยกรรมแล้ว ถ้าเป็นแผลผ่าตัดทั่วไปจะช่วยให้แผลสมานตัวได้ดีขึ้นด้วยหรือไม่
คำตอบ : การรักษาด้วย HBO ช่วยให้แผลผ่าตัดติดไวมากขึ้น เพราะทำให้เกิดภาวะออกซิเจนเพิ่มขึ้นสูงในเนื้อเยื่อ ช่วยเร่งกระบวนการหายของแผลผ่าตัด...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : การรักษาด้วย HBO ช่วยให้แผลผ่าตัดติดไวมากขึ้น เพราะทำให้เกิดภาวะออกซิเจนเพิ่มขึ้นสูงในเนื้อเยื่อ ช่วยเร่งกระบวนการหายของแผลผ่าตัด และภาวะออกซิเจนสูงยังทำให้เกิดขบวนการสร้างเส้นเลือดใหม่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริเวณที่เกิดการแยกของบาดแผลมีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น รวมถึงสร้างคอลลาเจนและไฟโบรบลาสต์มากขึ้น เพิ่มความไวในการติดของแผลผ่าตัด รวมถึงเพิ่มความแข็งแรงของบริเวณรอยต่อของบาดแผลให้มากขึ้นด้วย

คำถาม : จะแนะนำเพื่อนให้พาญาติที่ป่วยเป็นอัมพาตมารับการรักษาด้วย HBO อยากทราบถึงข้อดีของ HBO ว่าช่วยรักษาอาการอัมพาตอย่างไร
คำตอบ : สำหรับการรักษาผู้ป่วยอัมพาต หรืออัมพฤกษ์ นอกจากการรักษาหลักจากอายุรแพทย์, ศัลยแพทย์ และนักกายภาพบำบัดแล้ว สามารถรักษาเสริมด้วย HBO ...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : สำหรับการรักษาผู้ป่วยอัมพาต หรืออัมพฤกษ์ นอกจากการรักษาหลักจากอายุรแพทย์, ศัลยแพทย์ และนักกายภาพบำบัดแล้ว สามารถรักษาเสริมด้วย HBO โดยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ที่หายใจเข้าไปจะไปเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดโดยตรง ช่วยเร่งขบวนการซ่อมแซมของเซลล์โดยเฉพาะบริเวณผนังหลอดเลือด ส่งผลให้การรั่วไหลของพลาสมาลดลง ทำให้อาการบวมค่อย ๆ ลดลง เมื่อภาวะสมองบวมดีขึ้นปริมาณของเลือดที่ไปยังบริเวณนั้น ๆ ก็มีมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มขบวนการสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ในบริเวณที่เส้นเลือดมีปัญหา ทำให้เซลล์สมองได้รับออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสม จึงช่วยซ่อมแซมหรือกระตุ้นเซลล์สมองในส่วนที่เสื่อมสภาพให้เริ่มทำงานมากขึ้น ช่วยให้อาการของโรคค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ

คำถาม : การมาเข้าเครื่อง HBO คนไข้จะต้องเตรียมตัวมาอย่างไรบ้าง
คำตอบ : ในการรักษาด้วยเครื่อง HBO ในปัจจุบันซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ง่าย และมีความปลอดภัยสูงทำให้ผู้ป่วยไม่มีความจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวมากนัก...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : ในการรักษาด้วยเครื่อง HBO ในปัจจุบันซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ง่าย และมีความปลอดภัยสูงทำให้ผู้ป่วยไม่มีความจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวมากนัก ซึ่งผิดจากเครื่อง HBO ในสมัยก่อนที่จะต้องระมัดระวังแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่อาจจะเสียดสีกันจนเกิดประกายไฟได้ ในการใช้เครื่อง HBO ในสมัยปัจจุบันแพทย์จะตรวจร่างกายผู้ป่วยว่าไม่มีการเจ็บป่วยในทางเดินหายใจที่อาจมีโอกาสแพร่เชื้อโรคให้ผู้ป่วยคนอื่น ตรวจเยื่อแก้วหูว่าไม่มีเยื่อแก้วหูอักเสบ ไม่มีอาการผิดปกติทางปอด ในการเข้าไปรับออกซิเจนภายใต้ความกดบรรยากาศสูงในแคปซูลในเด็กนั้น ในระยะแรกที่เด็กยังไม่เคยชินและมีความกลัว คุณพ่อคุณแม่มักจะเข้าไปด้วยกับลูก รวมทั้งมีของเล่นเข้าไปด้วย เมื่อเด็กชินแล้วมักจะยินยอมเข้าไปด้วยตนเองได้

คำถาม : สำหรับการรักษาด้วยไฮเปอร์แบริค  ควรทำ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ถ้าติดขัดเรื่องระยะทาง/เวลา จะรักษา 2 ครั้ง/สัปดาห์ จะถือว่าเป็นการรักษาแบบต่อเนื่องหรือไม่
คำตอบ : บางท่านอาจจะรักษา 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง ก็ยังถือเป็นการรักษาที่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเรารักษา...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : บางท่านอาจจะรักษา 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง ก็ยังถือเป็นการรักษาที่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเรารักษามากอาการก็จะดีขึ้นเร็วมากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น ถ้ามีเวลาเราก็เริ่มต้นจาก 3 ครั้ง หรือ 2 ครั้งก็ได้ แต่ถ้าบ้านอยู่ไกลไม่มีเวลาก็ควรจะทำ 1 ครั้ง และก็ควรต่อเนื่องไป  และก็ดูอาการไปเรื่อย ๆ เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีขึ้นก็ควรจะรักษาต่อเนื่องเพราะว่าออกซิเจนไม่ใช่เป็นยา กินแล้วหายเลย ออกซิเจนเราต้องใช้มันอยู่ทุกวินาที แต่ในช่วงที่เรามีโอกาสเราก็มาเสริมให้มันเข้มข้นขึ้นมา ก็เป็นการกระตุ้นให้สมองทำงาน ถ้าเรามีเวลาว่างก็มาเพิ่มสัก 2-3 ครั้ง ก็ถือเป็นการรักษาต่อเนื่องจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับสมอง ซึ่งจะมากจะน้อยก็ขึ้นกับเวลาของผู้ปกครอง

คำถาม : อยากทราบว่าการเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริคจะเข้ามากกว่าวันละครั้งได้มั้ย หรือเพิ่มจาก 1 ชม. เป็น 2 ชม. ได้หรือไม่
คำตอบ : จริงๆ จะเข้า 2 ชั่วโมงก็ทำได้ แต่ถ้าให้ง่ายที่สุดสำหรับเด็กคือ เข้าไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพราะถ้าเกินจากนี้เด็กก็อาจจะอยู่ไม่ไห้...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : จริงๆ จะเข้า 2 ชั่วโมงก็ทำได้ แต่ถ้าให้ง่ายที่สุดสำหรับเด็กคือ เข้าไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพราะถ้าเกินจากนี้เด็กก็อาจจะอยู่ไม่ไหว อยากจะออกแล้ว และทำได้มากที่สุด 2 ครั้ง/วัน ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง

คำถาม : ไม่ทราบว่าผลของการรักษาด้วย HBO จะอยู่ได้นานแค่ไหน ถ้าหยุดการเข้าเครื่องนี้แล้วผลการรักษาจะลดลงไปด้วยหรือไม่
คำตอบ :ถ้าเด็กว่ายน้ำเป็นแล้ว เราโยนเด็กลงไปในน้ำเด็กก็ว่ายต่อได้ ผลการรักษาก็เช่นกัน ถ้าเด็กไม่เคยพูดเลย แล้วรักษาจนถึงจุดหนึ่ง...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ :ถ้าเด็กว่ายน้ำเป็นแล้ว เราโยนเด็กลงไปในน้ำเด็กก็ว่ายต่อได้ ผลการรักษาก็เช่นกัน ถ้าเด็กไม่เคยพูดเลย แล้วรักษาจนถึงจุดหนึ่งเด็กเริ่มพูดแล้วหยุดรักษาไป เด็กก็ยังพูดต่อไปได้ ผลการรักษายังอยู่กับตัวเด็ก การฝึกพัฒนาการก็เหมือนกัน เด็กยังเดินไม่ได้ เรามาฝึกให้เด็กเดินได้ พอเราหยุดเด็กก็ยังเดินได้อยู่ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องไปฝึกเด็กต่อที่บ้านด้วย ไม่ใช่โยนหน้าที่ไปให้หมอหรือครูฝึกแล้วจบกัน เพราะฉะนั้นเวลาผู้ปกครองมาพบแพทย์ก็จะสอนให้กลับไปทำต่อที่บ้านด้วย ซึ่งการที่เด็กจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ก็อยู่ที่พ่อแม่ว่าจะต้องทำต่อเนื่องที่บ้านหรือพามารักษามาฝึกอย่างต่อเนื่อง ผลการรักษาอาการต่าง ๆ ที่ดีขึ้นจะไม่ถอยหรือแย่ลง แต่จะดีกว่าเดิมถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเอาใจใส่

คำถาม : การที่จะให้เด็กออทิสติกนั่งนิ่ง เป็นระยะเวลาแค่ 15 นาทีก็ยากแล้ว การที่จะให้เด็กเข้าไปนั่งในเครื่องเป็นชั่วโมง จะมีวีธีการทำอย่างไร
คำตอบ : คือตอนแรก ๆ เด็กไม่มีทางเลือกที่จะไปไหนเพราะอยู่ในตู้ เหมือนเด็กโดนขังอยู่ในห้องเล็ก ๆ แต่เราไม่ปล่อยให้เขาเข้าไปคนเดียว...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : คือตอนแรก ๆ เด็กไม่มีทางเลือกที่จะไปไหนเพราะอยู่ในตู้ เหมือนเด็กโดนขังอยู่ในห้องเล็ก ๆ แต่เราไม่ปล่อยให้เขาเข้าไปคนเดียว จะเข้าไปกับคุณแม่ คุณพ่อ พี่เลี้ยงหรือญาติก็ได้ที่เขาวางใจ พอเข้าไปเราก็จะปล่อยให้เด็กเล่นอยู่ในนั้น เพราะฉะนั้นเด็กไปไหนไม่ได้ พอเขาเริ่มคุ้นเคย เขาก็จะสงบลงเอง

คำถาม : การเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริค ถ้าเด็กที่มีความก้าวร้าวมาก ๆ ถ้าโดนบังคับมาก ๆ ก็มีโอกาสที่จะทำร้ายตัวเอง หรือเอาหัวไปโขก หรือเอามือไปทุบ จะมีวิธีทำอย่างไร
คำตอบ :คือ พอเข้าไปในเครื่องแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องควบคุมลูกตัวเอง ก็เหมือนควบคุมอยู่ที่บ้าน พอเข้าไปพ่อแม่จะนั่งกอดลูกเอาไว้...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ :คือ พอเข้าไปในเครื่องแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องควบคุมลูกตัวเอง ก็เหมือนควบคุมอยู่ที่บ้าน พอเข้าไปพ่อแม่จะนั่งกอดลูกเอาไว้ เด็กก็ไม่สามารถทำร้ายตัวเองได้ และภายใน chamber จะมีลักษณะเป็นห้องทรงกลม ถ้าเด็กจะกลิ้งออกมาหรือเอาหัวโขก ก็ให้พ่อแม่กอดลูกเอาไว้ แล้วก็คุยเล่านิทานให้ลูกฟัง หากิจกรรมให้ลูกทำ เด็กก็สงบเอง เรารักษาเด็กมาทุกประเภททั้งเด็กซนอยู่ไม่นิ่ง เด็กที่ไม่ active เราพบว่าเด็กสามารถอยู่ได้

คำถาม : ถ้าเป็นเด็กพิเศษกลุ่มอื่น ๆ เช่น เด็กดาวน์ที่มีอาการ เช่น โรคหัวใจ หรือโรคที่เกี่ยวกับความดัน ถ้าเข้าเครื่องนี้จะมีผลหรือไม่
คำตอบ : จริงๆ แล้ว ถ้าเด็กดาวน์ที่ร่างกายแข็งแรง ถึงจะมีโรคหัวใจ เช่นหัวใจรั่ว ก็สามารถเข้าได้ไม่มีผลเสียอะไร ยกเว้นว่าเป็นโรคปอด โรคหูน้ำหนวก หรือหวัด...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : จริงๆ แล้ว ถ้าเด็กดาวน์ที่ร่างกายแข็งแรง ถึงจะมีโรคหัวใจ เช่นหัวใจรั่ว ก็สามารถเข้าได้ไม่มีผลเสียอะไร ยกเว้นว่าเป็นโรคปอด โรคหูน้ำหนวก หรือหวัด ที่เราจะไม่ให้เข้าไปครับ

คำถาม : อยากทราบว่าผู้ปกครองที่เข้าไปอยู่ในเครื่องจะมีผลลัพธ์ที่ดีอะไรร่วมมาด้วยหรือไม่
คำตอบ : ก็มีผลดีคือ เข้าไปลูกได้รับออกซิเจน 100% ผ่านหมวกที่สวมอยู่ ผู้ปกครองได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งจากบรรยากาศทั่วไปออกซิเจนอยู่ที่ 21%...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : ก็มีผลดีคือ เข้าไปลูกได้รับออกซิเจน 100% ผ่านหมวกที่สวมอยู่ ผู้ปกครองได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งจากบรรยากาศทั่วไปออกซิเจนอยู่ที่ 21% แต่พอเข้าไปอยู่ในตู้ ความดันเพิ่มขึ้นทำให้ผลักออกซิเจนเพิ่มอีก 21% คือผู้ปกครองได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น เคยมีคุณแม่บางท่านบ่นว่าเหนื่อยบ่อย ๆ พอเข้าไปกับลูกบ่อย ๆ หายเหนื่อย บางคนที่ปวดศีรษะบ่อย เข้าไปบ่อย ๆ ก็หายปวดศีรษะ คุณพ่อคุณแม่ที่เข้าไปในตู้ก็ได้ประโยชน์กับลูกไปด้วยไม่มีผลเสียอะไรเลย

คำถาม : เด็กผู้หญิงอายุ 15 ปี น้ำหนัก 100 กิโลกรัม อ้วนมาก ยังช่วยตัวเองไม่ได้ ยังไม่ไปโรงเรียน รักษามาหลายแห่งแล้ว ยังพูดไม่ได้ ซนมาก ๆ ไม่อยู่นิ่ง จะเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริคได้หรือไม่
คำตอบ :แนะนำผู้ปกครองพาเด็กมาพบแพทย์ และไม่ว่าเด็กจะตัวใหญ่แค่ไหนก็สามารถเข้าไปใน chamber ได้ เพราะขนาดของ chamber...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ :แนะนำผู้ปกครองพาเด็กมาพบแพทย์ และไม่ว่าเด็กจะตัวใหญ่แค่ไหนก็สามารถเข้าไปใน chamber ได้ เพราะขนาดของ chamber ใหญ่พอที่จะรองรับได้ แต่ต้องเข้าไปกับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ดูแลและควบคุมพฤติกรรมเด็ก

คำถาม : เคยได้ยินมาว่า HBO สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการชักได้ รวมทั้งยังสามารถรักษาอาการชักได้ กรณีลูกของดิฉันซึ่งมีอาการชักบ่อยมาก HBO จะเหมาะกับเขาหรือไม่
คำตอบ : เมื่อเราเริ่มการรักษาผู้ป่วยที่มีประวัติชักด้วย HBO เราจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง ซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดตัวกระตุ้นการชัก...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : เมื่อเราเริ่มการรักษาผู้ป่วยที่มีประวัติชักด้วย HBO เราจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง ซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดตัวกระตุ้นการชักโดยการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปอย่างมากและรวดเร็วการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปจะไม่กระตุ้นให้เกิดการชักถ้าให้ภายใต้ความดันบรรยากาศที่ต่ำ แนวทางการรักษาเด็กที่มีอาการชักจะเริ่มต้นให้ออกซิเจนธรรมดา ใน 2-3 วันแรก ถ้าเด็กดูให้ความร่วมมือในการรักษาดีจึงจะเริ่มให้ออกซิเจนทาง Hood โดยจะให้ในขนาด 10 ลิตร/นาที ในวันแรกเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง และเพิ่มเป็น 1 ชั่วโมงในวันถัดไป และให้เด็กได้รับออกซิเจนมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการชัก จากนั้นจะค่อย ๆ เพิ่มความดันในห้องเครื่อง โดยเริ่มจากความดันของบรรยากาศที่ระดับ 1 ATA ก่อน จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะค่อย ๆ ปรับขึ้นไปทีละน้อยจนถึง 1.3 ATA ซึ่งทั้งหมดจะค่อยเป็นค่อยไปไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอะไร ซึ่งอันที่จริงแล้วเด็กส่วนใหญ่จะชอบและบางครั้งอาจจะนอนหลับอยู่ในห้องให้ออกซิเจนก็ได้

คำถาม : เคยมีไหมว่าเด็กมีอาการชักมากขึ้นเพราะการรักษาด้วย HBO
คำตอบ :จากประสบการณ์ยังไม่พบ โดยเฉพาะถ้าได้ทำตามวิธีการที่กำหนดเราจะพบว่า อุบัติการณ์ของการชักจะลดลง...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ :จากประสบการณ์ยังไม่พบ โดยเฉพาะถ้าได้ทำตามวิธีการที่กำหนดเราจะพบว่า อุบัติการณ์ของการชักจะลดลง

คำถาม : เครื่องไฮเปอร์แบริคในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง
คำตอบ : เครื่องไฮเปอร์แบริคในประเทศไทยมีที่ รพ.พระปิ่นเกล้า หรือ รพ.ทหารเรือ, รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.ยันฮี, รพ.บำรุงราษฎร์, รพ.กรุงเทพ, รพ.ปิยเวช และ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : เครื่องไฮเปอร์แบริคในประเทศไทยมีที่ รพ.พระปิ่นเกล้า หรือ รพ.ทหารเรือ, รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.ยันฮี, รพ.บำรุงราษฎร์, รพ.กรุงเทพ, รพ.ปิยเวช และ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่สัตหีบ ใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปรับการรักษาได้

คำถาม : อยากทราบว่าผู้ปกครองที่เข้าไปอยู่ในเครื่องจะมีผลลัพธ์ที่ดีอะไรร่วมมาด้วยหรือไม่
คำตอบ : ก็มีผลดีคือ เข้าไปลูกได้รับออกซิเจน 100% ผ่านหมวกที่สวมอยู่ ผู้ปกครองได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งจากบรรยากาศทั่วไปออกซิเจนอยู่ที่ 21%...

อ่านเพิ่มเติม

×

คำตอบ : ก็มีผลดีคือ เข้าไปลูกได้รับออกซิเจน 100% ผ่านหมวกที่สวมอยู่ ผู้ปกครองได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งจากบรรยากาศทั่วไปออกซิเจนอยู่ที่ 21% แต่พอเข้าไปอยู่ในตู้ ความดันเพิ่มขึ้นทำให้ผลักออกซิเจนเพิ่มอีก 21% คือผู้ปกครองได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น เคยมีคุณแม่บางท่านบ่นว่าเหนื่อยบ่อย ๆ พอเข้าไปกับลูกบ่อย ๆ หายเหนื่อย บางคนที่ปวดศีรษะบ่อย เข้าไปบ่อย ๆ ก็หายปวดศีรษะ คุณพ่อคุณแม่ที่เข้าไปในตู้ก็ได้ประโยชน์กับลูกไปด้วยไม่มีผลเสียอะไรเลย